BASES DEL SORTEIG COMPRAR AL COMERÇ DIVERS TÉ PREMI

 

 • ORGANITZADOR

Aquesta promoció està organitzada per l’Associació Xarxa de Comerç Divers de Barcelona, en endavant XCD, amb NIF G42778621 I domicili al Carrer de Casanova, 72, de la ciutat de Barcelona (08011). Els participants poden contactar amb l’organitzador a hola@xcdbcn.org  o al telèfon 934534366.

 

 • DURADA

La promoció tindrà una durada inicial fins el 31 de desembre de 2021. L’Organitzador es reserva el dret de cancel·lar-la o prorrogar-ne la durada de la campanya en qualsevol moment. 

 

 • PARTICIPANTS

Podran participar totes les persones físiques majors de 16 anys sense més limitacions que les establertes en aquestes bases.

 

 • DINAMICA DE PARTICIPACIÓ

La dinàmica de la promoció és la següent:

 • Els clients i consumidors dels establiments adherits a la campanya podran participar en la promoció.
 • Per participar en la mateixa, els participants hauran d’escanejar el codi QR disponible en els establiments col·laboradors, introduir les seves dades personals en el formulari habilitat i pujar una foto del tiquet de compra del establiment col·laborador.
 • Els participants rebran una (1) participació per cada 10,00€ (deu euros amb zero cèntims d’euro) de compra o consum i tiquet.

Només es consideraran desenes complertes, de manera que si no s’arriba a la desena sencera, s’atrotinarà per defecte.

Per exemple, un tiquet de 9,99 no dona dret a participació i un tiquet de 19,90€ només dona dret a una participació.

No es permet la suma d’imports de diferents tiquets. 

 • Els clients i consumidors poden participar tantes vegades com vulguin durant el període de durada de la campanya. 
 • Les participacions no s’acumularan entre períodes de premis. 

 

 • PERIODES DE PREMI

S’estableix un total de 16 premis per l’anualitat 2021 distribuïts de la següent manera:

 • Període maig- juny 4 premis.
 • Període juliol-agost 4 premis.
 • Període Setembre-octubre 4 premis.
 • Període novembre-desembre 4 premis.

Per cada període de premis es realitzarà un sorteig públic.  Entraran a sorteig els participants que s’hagin registrat en cadascun dels períodes detallats i que compleixin la totalitat d’aquestes bases.

 

 • SORTEIG I ELECCIÓ DELS GUANYADOR/ES

El sorteig per l’elecció dels guanyadors o guanyadores serà públic i es realitzarà en els deu dies posteriors al tancament de cada període de premis.

Per cada període s’escolliran quatre (4) guanyadors/es i quatre (4) suplents, que hauran de ser tots persones físiques diferents. 

El nom dels guanyadors o guanyadores es podrà fer públic en el web de la campanya i en les xarxes socials de la XCD, autoritzant els guanyadors o guanyadores expressament la pública difusió del seu nom i cognom.

Se’ns perjudici de la difusió pública de la llista de guanyadors o guanyadores, l’organització ho comunicarà a l’interessat/da per mitjà de correu electrònic i li concedirà un termini de 15 dies per recollir el premi.  Cas de no obtenir resposta per part del guanyador o que aquest/a no reculli el premi en el termini indicat, s’entendrà que renuncia al premi i aquest passarà al primer suplent.

L’Organització comunicarà al suplent, concedint un nou període de 15 dies per recollir el premi. Cas de no obtenir resposta per part del guanyador o que aquest/a no reculli el premi en el termini indicat, s’entendrà que renuncia al premi i aquest passarà al següent suplent, repetint-se el mateix procediment fins a exhaurir el nombre de suplents.

Havent exhaurit el nombre de suplents, el premi es declarà desert i s’acumularà al següent període de premis.

Quan existeixin premis acumulats d’un període anterior, s’escolliran tants guanyadors/res i suplents com a premis hi hagi disponibles. 

 

 • PREMIS

Els premis es publicaran al web www.xcdbcn.org abans de l’inici de cada període de premis i consistiran en packs de productes i serveis dels establiments adherits i altres establiments o institucions col·laboradores. 

Els premis no seran, en cap cas, bescanviables per diners o per qualsevol altre concepte.

 

 • PROTECCIÓ DE DADES DE CÀRACTER PERSONAL

Les dades personals dels participants seran incorporades en un fitxer informatitzat titularitat de l’Organitzador.

Responsable del tractament:

Identitat: Asssociació Xarxa de Comerç Divers de Barcelona (XCD)

NIF: G42778621

Email: hola@xcdbcn.org

Delegat de protecció de dades: Auris Advocats

Contacte DPD:   Xavier Saula Adell. Calle Mallorca 237 bis Ppal 1.A. Barcelona. Web: www.aurisadvocats.com. Correo electrónico: xavi@aurisadvocats.com.

La XCD, com a responsable de la promoció, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personas i a la lliure circulació d’aquestes dades i altre normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de tipus tècnic i organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals dels participants només s’utilitzaran per gestionar la seva participació en la promoció, incloent la possible comunicació amb el participant per mitjans telemàtics o telefònics per comunicar la seva eventual designació com a guanyador d’alguns dels premis a rifar. 

De conformitat amb la LSSICE, la XCD no realitza pràctiques d’spam o enviament de correu massiu no desitjat, per tant, no envia correus comercials per e-mail a no ser que hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari marcant la casella corresponent en el formulari d’inscripció. En conseqüència, de totes les comunicacions que l’usuari rebi de la XCD tindrà la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem llur dades personals amb cap altra finalitat de la descrita excepte obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la campanya objecte del tractament o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició o de limitació al tractament. No obstant, conservarem determinades dades personals identificatives i de tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas de que fos requerit per Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

La cancel·lació o oposició al tractament de llur dades personals pot ocasionar la manca d’eligibilitat com a guanyador/a del sorteig.

Els participants no seran objecte de decisions basades en el tractament automatitzat que produeixin efectes sobre llur dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament dels dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriors descrites, que es sol·licita en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de la XCD. A l’acceptar les presents bases l’Usuari consent expressament que la XCD realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions sobre la seva participació en el concurs i sobre el funcionament i dinàmica del mateix. 
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’entitat per comunicar-se amb clients i altres afectats és el web corporatiu, telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’entitat queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

XCD no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de XCD. 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant XCD presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a hola@xcdbcn.org, indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

DRETS:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

MESURES DE SEGURETAT:

 Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

XCD es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

 • DELS TIQUETS

S’entén per tiquet, el tiquet de caixa o rebut de pagament d’un producte o servei.   S’admetran també albarans o  factures sempre que no hi hagi dubte del seu pagament. 

Els documents esmentats hauran d’incloure les dades fiscals de l’establiment, el concepte i un número únic de tiquet o document. 

No s’acceptaran tiquets esmenats, trencats, amb anotacions o esborradures, aquells on consti expressament la manca de pagament o tiquets o rebuts fets a mà, excepte que inclogui el segell de l’establiment.

 

 • MISCELANIA

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en qualsevol moment.

Qualsevol situació no prevista en aquestes bases serà resolta per l’Organització, la decisió de l’organitzador serà inapel·lable. 

La participació en la promoció comporta el coneixement i acceptació total d’aquestes bases.

En concepte de tiquet, s’entén factura simplificada,  el tiquet de caixa o rebut de cobrament

Els participants, amb expressa renúncia al seu propi fur, si el tingueren, accepten expressament sotmetre’s als Tribunals i Jutjats ordinaris de la Ciutat de Barcelona per la resolució de quantes controvèrsies poguessin sorgir arrel de la seva participació en la promoció.